Rekrutacja na studia MBA IT

Kilka praktycznych informacji

Ogólne informacje

Studia MBA IT organizuje Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Rekrutacja na drugą edycję 2022-2024 została zakończona.

Program studiów obejmuje 500 godziny wykładów i warsztatów.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (piątek-niedziela). W ciągu jednego roku akademickiego odbywa się około 15 zjazdów.

Profil studenta

Słuchaczami MBA IT mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). Kandydaci powinni spełnić poniższe kryteria:
- wykazać się doświadczeniem zawodowym w branży IT / Tech / Engineering lub pokrewnej branży w pionie/dziale/zespole IT,
- posiadać minimum 3-lenie doświadczenie zawodowe w rolach liderskich (przykładowe stanowiska: team leader, project manager, product manager, scrum master).

Studia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim. Wybrane kursy oraz część materiałów dydaktycznych i literatury jest w języku angielskim, dlatego wymagana jest od kandydatów na studia znajomość języka na poziomie B2.

Etapy procesu rekrutacyjnego:

2
Weryfikacja kandydata
Bezpłatna weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Kontakt z kandydatem i potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu rekrutacji.
3
Złożenie wymaganych dokumentów
 • podanie, list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • podpisany kwestionariusz kandydata,
 • aktualne CV,
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 850 PLN, opłacanej po pozytywnej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydata,
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
4
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
5
Listy rekomendujące
Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.
6
Egzamin rekrutacyjny
Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

przykładowy test GMAT
7
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA IT czy władze UEK.
8
Decyzja i informacja o wyniku
Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.
9
Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia transakcji
Koszt uczestnictwa w całym Programie MBA IT wynosi 52 500 PLN

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
Termin zgłoszeń: rekrutacja na II edycję trwa do 18 września 2022 lub do wyczerpania miejsc

Przebieg studiów

Studia trwają 4 semestry (od X 2022 r. – VI 2024 r.). Dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej – realizację praktycznego projektu wdrożeniowego na potrzeby organizacji partnerskich.

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obronienie pracy końcowej. Wszystkie przedmioty objęte punktacją ECTS kończą się uzyskaniem oceny lub zaliczeniem. Formy zaliczeń przedmiotów określone są w jego sylabusie np. projekty zespołowe i indywidualne, prezentacje, egzaminy pisemne, eseje biznesowe, studia przypadków biznesowych. Pod koniec studiów uczestnicy przystępują do obrony pracy końcowej.

Studia MBA są na tyle wymagające, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Studenci tych programów posiadają zróżnicowany nie tylko profil wykształcenia, ale także doświadczenia zawodowe, liczbę lat aktywności zawodowej, rodzaj pełnionych funkcji i idący za tym zakres odpowiedzialności. To do organizatora programu należy w taki sposób dobrać grupę, aby proces kształcenia w trakcie trwania studiów był jak najbardziej skuteczny i efektywny.

Od uczestników programu zależy również jakość zajęć i to, jaką wiedzą i doświadczeniem mogą podzielić się podczas dyskusji czy pracy zespołowej. Dopasowanie członków grupy, którzy będą ze sobą pracować przez najbliższe 2 lata, to ważny element rekrutacji w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Co więcej studia MBA to poszerzanie horyzontów i poznawanie w praktyce różnych aspektów biznesu od siebie nawzajem, to „wizytówka biznesowa" na całe życie.

Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria: doświadczenie zawodowe, pozycja kandydata w strukturze przedsiębiorstwa, pozycja firmy na rynku, dziedzina i zakres działalności, a nawet kierunek wykształcenia kandydata. W celu najefektywniejszej pracy w grupach, w tej edycji przewidujemy 30 miejsc.

Szczegóły opłaty

 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca.
 • Osoby fizyczne dokonują płatności w PLN.
  Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN
  (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).

 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (30% czesnego)
  II rata (25% czesnego)
  III rata (25% czesnego)
  IV rata (20% czesnego)
Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.


Finansowanie studiów

Kandydaci na studia MBA mogą ubiegać się o:
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez pracodawcę (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie tej karty zgłoszenia)
 • finansowanie lub współfinansowanie studiów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl

Dofinansowanie:
Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA (dla osób mieszkających w Polsce lub firm z siedzibą w Polsce): (Kliknij po więcej informacji)


Opłata rekrutacyjna:

 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura MBA potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 850 PLN.
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma

Dane do wpłaty
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT: ALBPPLPW

płatności w PLN:
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380
Kontakt
Zainteresowały Cię studia MBA IT UEK?
Odezwij się z pytaniami do odpowiednich osób:
Informacje dla kandydatów
i uczestników:

Katarzyna Fedewicz
tel.: +48 12 293 75 95
email: mbait@uek.krakow.pl
Informacje w sprawie programu studiów,
kursów, zakresu tematycznego:

Justyna Pawlak-Mihułka
email: justyna.mihulka@freenovation.org