Program Studiów MBA IT

Moduł I | Tech Organization Management

Kliknij w nazwę zajęć, aby dowiedzieć się o nich więcej
1. Strategiczne zarządzanie organizacją. Planowanie i rozwój.
Rola IT w strukturze organizacji - budowanie przewagi poprzez IT
Prowadzący: Magdalena Dziewgudź (Google Cloud) / prof. Tomasz Kafel (Cracow University of Economics) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Strategic management of the organization. Planning and development.
The role of IT in the structure of the organization - building an advantage through IT

Studenci zapoznają się z kluczowymi etapami procesu opracowania, wdrażania i kontroli realizacji strategii konkurencji. W ramach kursu omówione zostaną wybrane metody analizy strategicznej. Nasi absolwenci będą wśród tych, którzy postrzegają technologie informatyczne jako szansę, a nie zagrożenie, którzy wykorzystują daną okazję i potrafią przekształcić ją w przewagę nad konkurencją.
2. Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza
Prowadzący: Tomasz Jachna (Tauron) / prof. Artur Hołda (Cracow University of Economics) I
Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Corporate finances. Financial and managemental accounting

Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Wykształcenie umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi analitycznych w procesie podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji zarządczych.
3. Ekonomia oraz ekonomia behawioralna
Prowadzący: prof. Marek Dąbrowski (Cracow Univerity of Economics) / dr Adrian Solek (Cracow University of Economics) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Economy. Behavioral Economics

Kurs składa się z trzech komplementarnych części. W pierwszej części kursu przedstawiona zostanie istota problemów ekonomicznych, analiza zachowania podmiotów na rynkach, narzędzia służące do podejmowania optymalnych decyzji, jak również psychologiczne ograniczenia procesu decyzyjnego. Nacisk zostanie położony na praktyczne zastosowania modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją decyzji.

Druga część kursu zostanie poświęcona przedstawieniu podstawowych kategorii makroekonomicznych oraz zjawisk i procesów makroekonomicznych. W tej części kursu omówione zostaną koncepcja i pomiar aktywności gospodarczej, polityka budżetowa i pieniężna we współczesnej gospodarce, relacje między takimi zjawiskami makroekonomicznymi jak inflacja i bezrobocie, a także behawioralne aspekty analizy makroekonomicznej.

W trzeciej części kursu zostanie zaprezentowana ekonomia behawioralna jako alternatywa wobec standardowego paradygmatu ekonomicznego, będąca próbą przezwyciężenia ograniczeń tego ostatniego poprzez uwzględnienie niepełnej racjonalności podmiotów ekonomicznych oraz wpływu czynników psychologicznych i społecznych na podejmowane decyzje. Analizę teoretyczną uzupełni aplikacja dorobku behawioralnego do wybranych problemów ekonomicznych i społecznych.
4. Kultura Organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej. Cultural Fit: wdrażanie wartości w organizacji i rekrutacja w oparciu o wartosci
Prowadzący: dr Piotr Prokopowicz (University of Maryland, Freenovation) / Justyna Pawlak-Mihułka (Freenovation) I Forma zajęć: wykład/warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Organizational culture and innovation culture as a source of competitive advantage.
Cultural Fit: implementing values in the organization and recruiting based on values

5. Marketing. IT & Tech Employer Branding
Prowadzący: dr inż. Jacek Kotarbiński (blog.kotarbiński.com) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Marketing. IT & Tech Employer Branding
6. Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT
Prowadzący: Jakub Szkutnik (Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik) I
Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 12 | Język: PL/ENG

ENG: Legal aspects of organizational management. Legal aspects of employment in IT

Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania organizacją oznacza konieczność poznania prawnych aspektów funkcjonowania w środowisku biznesowym. Szczególnie dla branży IT ważne jest, aby rozumieć cechy różnych form prowadzenia działalności w Polsce i Europie, znać zasady formułowania elastycznych i bezpiecznych umów, potrafić chronić zasoby i tajemnice przedsiębiorstwa oraz potrafić przygotować zespół na współpracę z inwestorami. Kurs „Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT" pozwoli uczestnikom zapoznać się z tymi zagadnieniami w sposób praktyczny. Część I dotycząca zarządzania organizacją przygotuje słuchaczy do pełnienia funkcji świadomego aspektów prawnych managera, natomiast Część II poświęcona zatrudnieniu w IT uświadomi, w jaki sposób formalizować współpracę, aby zabezpieczyć interes organizacji oraz usatysfakcjonować potencjalnego pracownika i współpracownika.
7. Organizacja ucząca się. Modele i systemy wspierające kulturę Learning & Development oraz Knowledge Sharing
Prowadzący: Jacek Sysak (Aon) I Forma zajęć: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 8 | Język: ENG

ENG: Learning organization. Models and systems supporting the learning & development culture and knowledge sharing.

Rozwój to proces, który się nie kończy. Uczenie się towarzyszy nam na każdym etapie naszego życia. Podczas zajęć przejdziemy holistycznie przez proces diagnozy, rozumienia potrzeb i kompetencji pracownika, skonfrontujemy je z oczekiwaniami organizacji, aby zbudować rozwiązania pozwalające zbudować przewagę konkurencyjną organizacji i wypracować kulturę dzielenia się wiedzą i stałego rozwoju dla pracownika. Dotkniemy tematów trudnych (jak rozmawiać z pracownikiem o rozwoju?), ale jednocześnie ciekawych (jak zidentyfikować własne motywacje i innych?), aby całość stanowiła integralny i przewidywalny proces budowania i rozwijania kompetencji i wiedzy w organizacji.
8. Evidence-based management. Zarządzanie w oparciu o dane - narzedzia i techniki badawcze
Prowadzący: dr Piotr Sedlak (UEK / Sedlak&Sedlak) | Forma: wykład/konwersatorium I Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Evidence-based management. Data-driven management - research tools and techniques

Moduł II | New Technology & Digital Transformation

9. Zarządzanie zmianą i komunikacja w zarządzaniu zmianą oraz kryzysem.
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT
Prowadzący: Dariusz Dajszczyk (Hitachi Vantara) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: ENG

ENG: Change management and communication in change. Crisis management.
IT risk and security management

Provide practical information about managing and leading people through organizational changes and crisis situations. Focus on communication in preventing and overcoming change resistance. Mitigating risks related to business continuity in change management. Sustaining the changes in high performing environments.
10. Transformacja Lean i Agile. Automatyzacja i robotyzacja – Lean Management i Przemysł 4.0
Prowadzący: TBA | Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Lean and Agile transformation.
Automation and Robotization - Lean Management and Industry 4.0

11. Digital Transformation.
AI - Big Data - Machine Learning
Prowadzący: prof. Aleksandra Przegalińska (Koźmiński University / MIT) / prof. Grzegorz Bełz (UEK) | Forma: wykład/warsztat | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG


ENG: Digital Transformation. AI - Big Data - Machine Learning
12. Future & Trends Forecast.
Prognozy w obszarze technologii, globalizacji oraz zarządzania organizacją
Prowadzący: Artur Kurasiński (Edukomiks.pl) | Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 8 | Język: PL


ENG: Future & Trends Forecast.
Forecasts in the field of technology, globalization and organizational management

13. Technologie jutra: Virtual & Augmented Reality. Internet of Things
Prowadzący: prof. Jowita Guja (AGH) | Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 12 | Język: PL/ENG

ENG: The technologies of tomorrow: VR & AR. IoT

Moduł III | Project & Program Management. Product Development

14. Wprowadzenie do zarządzania projektami IT. Zarządzanie programem i portfolio
Prowadzący: Sebastian Piotrowski (Amazon) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 |
Język: ENG

ENG: IT project management. Program and portfolio management

Celem kursu jest zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami zarządzania projektem, programem i portfolio. W czasie trwania kursu przeanalizowane zostaną kluczowe fazy i procesy, umożliwiające zrozumienie mechanizmów zachodzących w projektach na różnych poziomach organizacji. Program zajęć obejmuje ponadto przygotowanie do rozpoczęcia efektywnego zarządzania projektami różnych rozmiarów. Materiały w tym szkoleniu są oparte na szeroko znanych metodologiach zarządzania projektami, takich jak PMBOK, Agile, PRINCE2, które są rozszerzone o praktyczne przykłady wraz z ich analizą.
15. Zwinne zarządzanie projektami (Agile: Scrum & Kanban).
Wycena Projektu - kontrakty Agilowe
Prowadzący: Tomasz Kaczanowski (Allegro) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Agile project management (Agile: Scrum & Kanban).
Project Estimation - Agile contracts

16. Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług.
Product Management - cykl życia produktu
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 20 | Język: ENG

ENG: Lean Startup and model for creating new products and services.
Product Management - the product lifecycle

17. Narzędzia i techniki do rozwoju produktu i usługi.
Event Storming, Design Thinking, Service Design
Prowadzący: Sławek Sobótka (Bottega IT Minds) / Andrzej Patyra (Billenium) | Forma: warsztat |
Ilość godzin: 20 | Język: PL

ENG:Tools and techniques for product and service development.
Event Storming, Design Thinking, Service Design

Moduł IV | Business Models & Scaling Up

18. Modelowanie biznesowe i metody canvasowe
Prowadzący: Bartosz Józefowski (KPT) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Business modeling and canvas methods
19. Organizational Design - skalowanie firmy (od start-up'u do korporacji)
Prowadzący: Marcin Floryan (Spotify) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Organizational Design - company scaling (from start-up to corporation)
20. Skalowanie Agile – od frameworków do kultury Management 3.0
Prowadzący: Klaus Leopold (LEANability) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Agile scaling - from frameworks to the organizational culture
21. Ekosystem innowacji. Open Innovation/innowacje korporacyjne
Prowadzący: Łukasz Cieśla (Open Innovation House) / Łukasz Migda (Bayer Pharmaceuticals) |
Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: The innovation ecosystem. Open Innovation / corporate innovations
22. Customer Journey Mapping & Voice of the Customer. User Experience Design
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Customer Journey Mapping & Voice of the Customer. User Experience Design

Moduł V | Leadership & Tribe building

23. Przywództwo i psychologia przywództwa: wizja, cel, znaczenie i sens
Prowadzący: Piotr Prokopowicz (University of Maryland, Freenovation) / Tomasz Kornaś (Ocado Technology) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Leadership and the Psychology of Leadership: vision, purpose, meaning and sense
24. Narzędzia i systemy efektywnego lidera: Talent Development & Performance Management
Prowadzący: Marcin Zabrzański (Aptiv) / Magdalena Kopyściańska (PGS Software S.A.) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL


ENG: Tools and systems of an effective leader: Talent Development & Performance Management.
25. Komunikacja interpersonalna, negocjacje i wywieranie wpływu
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Interpersonal communication, negotiations and influencing
26. Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej
Prowadzący: Paweł Tkaczyk (PawelTkaczyk.pl) / Piotr Nabielec (produktywni.pl) | Forma: warsztat |
Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Personal Branding. Building a brand of a leader and personal effectiveness
27. Wystąpienia publiczne i efektywne prezentacje
Prowadzący: Juliusz Chrząstowski (Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL


ENG: Public speaking and effective presentations
28. Zarządzanie progresywne: samoorganizacja, autonomia, empowerment, bezpieczeństwo psychologiczne
Prowadzący: Paweł Brodziński (Lunar Logic) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG


ENG: Progressive management: self-organization, autonomy, empowerment, psychological safety
29. Lider zespołów wysokoefektywnych: motywacja, zaangażowanie, kultura informacji zwrotnej
Prowadzący: Michał Nowak (SmartRecruiters) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 |
Język: ENG


ENG: Leader of highly-effective teams: motivation, commitment, feedback culture
30. Budowanie zespołów różnorodnych - zespoły międzykulturowe i rozproszone. Diversity & Inclusion
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Building diverse teams - intercultural and dispersed teams. Diversity & Inclusion

Pobierz Program Studiów
Program Studiów MBA IT UEK 2021-2023

Rada programowa

Kliknij na zdjęcie i poznaj zespół doświadczonych ekspertów i ekspertek
dbających o jakość programu i standardy kształcenia MBA IT
Zamknij i wróć do listy Wykładowców
Chcesz poznać kadrę
wykładowców?