Program Studiów MBA IT

Moduł I | Tech Organization Management

Kliknij w nazwę zajęć, aby dowiedzieć się o nich więcej
1. Strategiczne zarządzanie organizacją. Planowanie i rozwój.
Rola IT w strukturze organizacji - budowanie przewagi poprzez IT
Prowadzący: Magdalena Dziewgudź (Google Cloud) / prof. Tomasz Kafel (Cracow University of Economics) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Strategic management of the organization. Planning and development.
The role of IT in the structure of the organization - building an advantage through IT
2. Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza
Prowadzący: Tomasz Jachna (Tauron) / prof. Artur Hołda (Cracow University of Economics) I
Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Corporate finances. Financial and managemental accounting
3. Ekonomia oraz ekonomia behawioralna
Prowadzący: prof. Marek Dąbrowski (Cracow Univerity of Economics) / dr Adrian Solek (Cracow University of Economics) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Economy. Behavioral Economics
4. Kultura Organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej. Cultural Fit: wdrażanie wartości w organizacji i rekrutacja w oparciu o wartosci
Prowadzący: dr Piotr Prokopowicz (University of Maryland, Freenovation) / Justyna Pawlak-Mihułka (Freenovation) I Forma zajęć: wykład/warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Organizational culture and innovation culture as a source of competitive advantage.
Cultural Fit: implementing values in the organization and recruiting based on values

5. Marketing. IT & Tech Employer Branding
Prowadzący: dr inż. Jacek Kotarbiński (blog.kotarbiński.com) I Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Marketing. IT & Tech Employer Branding
6. Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT
Prowadzący: Jakub Szkutnik (Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik) I
Forma zajęć: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 12 | Język: PL/ENG

ENG: Legal aspects of organizational management. Legal aspects of employment in IT
7. Organizacja ucząca się. Modele i systemy wspierające kulturę Learning & Development oraz Knowledge Sharing
Prowadzący: Jacek Sysak (Aon) I Forma zajęć: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 8 | Język: ENG

ENG: Learning organization. Models and systems supporting the learning & development culture and knowledge sharing.
8. Evidence-based management. Zarządzanie w oparciu o dane - narzedzia i techniki badawcze
Prowadzący: dr Piotr Sedlak (UEK / Sedlak&Sedlak) | Forma: wykład/konwersatorium I Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Evidence-based management. Data-driven management - research tools and techniques

Moduł II | New Technology & Digital Transformation

9. Zarządzanie zmianą i komunikacja w zarządzaniu zmianą oraz kryzysem.
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT
Prowadzący: Dariusz Dajszczyk (Hitachi Vantara) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: ENG

ENG: Change management and communication in change. Crisis management.
IT risk and security management

10. Transformacja Lean i Agile. Automatyzacja i robotyzacja – Lean Management i Przemysł 4.0
Prowadzący: TBA | Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG

ENG: Lean and Agile transformation.
Automation and Robotization - Lean Management and Industry 4.0

11. Digital Transformation.
AI - Big Data - Machine Learning
Prowadzący: prof. Aleksandra Przegalińska (Koźmiński University / MIT) | Forma: wykład/warsztat |
Ilość godzin: 20 | Język: PL/ENG


ENG: Digital Transformation. AI - Big Data - Machine Learning
12. Future & Trends Forecast.
Prognozy w obszarze technologii, globalizacji oraz zarządzania organizacją
Prowadzący: TBA Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 8 | Język: PL


ENG: Future & Trends Forecast.
Forecasts in the field of technology, globalization and organizational management

13. Technologie jutra: Virtual & Augmented Reality. Internet of Things
Prowadzący: TBA | Forma: wykład/konwersatorium | Ilość godzin: 12 | Język: PL/ENG

ENG: The technologies of tomorrow: VR & AR. IoT

Moduł III | Project & Program Management. Product Development

14. Wprowadzenie do zarządzania projektami IT. Zarządzanie programem i portfolio
Prowadzący: Sebastian Piotrowski (Amazon) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 |
Język: ENG

ENG: IT project management. Program and portfolio management
15. Zwinne zarządzanie projektami (Agile: Scrum & Kanban).
Wycena Projektu - kontrakty Agilowe
Prowadzący: Tomasz Kaczanowski (Allegro) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Agile project management (Agile: Scrum & Kanban).
Project Estimation - Agile contracts

16. Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług.
Product Management - cykl życia produktu
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 20 | Język: ENG

ENG: Lean Startup and model for creating new products and services.
Product Management - the product lifecycle

17. Narzędzia i techniki do rozwoju produktu i usługi.
Event Storming, Design Thinking, Service Design
Prowadzący: Sławek Sobótka (Bottega IT Minds) / Andrzej Patyra (Billenium) | Forma: warsztat |
Ilość godzin: 20 | Język: PL

ENG:Tools and techniques for product and service development.
Event Storming, Design Thinking, Service Design

Moduł IV | Business Models & Scaling Up

18. Modelowanie biznesowe i metody canvasowe
Prowadzący: Bartosz Józefowski (KPT) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Business modeling and canvas methods
19. Organizational Design - skalowanie firmy (od start-up'u do korporacji)
Prowadzący: Marcin Floryan (Spotify) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Organizational Design - company scaling (from start-up to corporation)
20. Skalowanie Agile – od frameworków do kultury Management 3.0
Prowadzący: Klaus Leopold (LEANability) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: Agile scaling - from frameworks to the organizational culture
21. Ekosystem innowacji. Open Innovation/innowacje korporacyjne
Prowadzący: Łukasz Cieśla (Open Innovation House) / Łukasz Migda (Bayer Pharmaceuticals) |
Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: ENG

ENG: The innovation ecosystem. Open Innovation / corporate innovations
22. Customer Journey Mapping & Voice of the Customer. User Experience Design
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Customer Journey Mapping & Voice of the Customer. User Experience Design

Moduł V | Leadership & Tribe building

23. Przywództwo i psychologia przywództwa: wizja, cel, znaczenie i sens
Prowadzący: Piotr Prokopowicz (University of Maryland, Freenovation) / Tomasz Kornaś (Ocado Technology) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Leadership and the Psychology of Leadership: vision, purpose, meaning and sense
24. Narzędzia i systemy efektywnego lidera: Talent Development & Performance Management
Prowadzący: Marcin Zabrzański (Aptiv) / Magdalena Kopyściańska (PGS Software S.A.) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL


ENG: Tools and systems of an effective leader: Talent Development & Performance Management.
25. Komunikacja interpersonalna, negocjacje i wywieranie wpływu
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Interpersonal communication, negotiations and influencing
26. Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej
Prowadzący: Paweł Tkaczyk (PawelTkaczyk.pl) / Piotr Nabielec (produktywni.pl) | Forma: warsztat |
Ilość godzin: 16 | Język: PL

ENG: Personal Branding. Building a brand of a leader and personal effectiveness
27. Wystąpienia publiczne i efektywne prezentacje
Prowadzący: Juliusz Chrząstowski (Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL


ENG: Public speaking and effective presentations
28. Zarządzanie progresywne: samoorganizacja, autonomia, empowerment, bezpieczeństwo psychologiczne
Prowadzący: Paweł Brodziński (Lunar Logic) | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: ENG


ENG: Progressive management: self-organization, autonomy, empowerment, psychological safety
29. Lider zespołów wysokoefektywnych: motywacja, zaangażowanie, kultura informacji zwrotnej
Prowadzący: Michał Nowak (SmartRecruiters) | Forma: warsztat/konwersatorium | Ilość godzin: 16 |
Język: ENG


ENG: Leader of highly-effective teams: motivation, commitment, feedback culture
30. Budowanie zespołów różnorodnych - zespoły międzykulturowe i rozproszone. Diversity & Inclusion
Prowadzący: TBA | Forma: warsztat | Ilość godzin: 16 | Język: PL/ENG


ENG: Building diverse teams - intercultural and dispersed teams. Diversity & Inclusion

Pobierz Program Studiów
Program Studiów MBA IT UEK 2021-2023
Chcesz poznać kadrę
wykładowców?